top of page
KVKK Aydınlatma Metni ve Gizlilik Politikası

SEMA CANSU ASLANKAYA

KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASINA İLİŞKİN AYDINLATMA METNİ 

 

SEMA CANSU ASLANKAYA olarak 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“Kanun”) kapsamında veri sorumlusu sıfatıyla işlediğimiz kişisel verilerinizin güvenliğine önem veriyoruz. Bu nedenle sizleri kişisel verilerinizin işlenmesine ilişkin olarak bilgilendirmek isteriz.

İŞLENEN KİŞİSEL VERİLERİNİZİN VE İŞLENME AMAÇLARI

Kimlik, iletişim, lokasyon, müşteri işlem, işlem güvenliği, pazarlama ile görsel ve işitsel kayıtlara ilişkin kişisel verileriniz Kanun ve ikincil düzenlemelere uygun olarak aşağıda belirtilen amaçlar ve hukuki sebepler çerçevesinde işlenmektedir:

KİŞİSEL VERİLERİNİZİN TOPLANMA YÖNTEMİ VE HUKUKİ SEBEPLERİ

SEMA CANSU ASLANKAYA sizlere sunduğu hizmetler ve yukarıda belirtilen veri işleme amaçları kapsamında kişisel verilerinizi elektronik ortamda çağrı merkezi ve e-posta kanallarıyla, web sitesinde, mobil uygulamada ve üyelik/iletişim kayıt formları ya da web sitesi destek paneli ve web analiz araçları vasıtasıyla toplayabilmektedir. Bunun yanı sıra web sitesinde ve mobil uygulamada kullanılan çerezler aracılığıyla da kişisel verileriniz elde edilmektedir.

Çerezlere ilişkin detaylı bilgi için internet sitemizden Çerez Politikası’nı okuyunuz.

Kişisel verileriniz SEMA CANSU ASLANKAYA tarafından internet sitesini ziyaret ettiğiniz zaman internet sitesi üzerinden toplanmak sureti ve ilgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla Kanun’da yer alan hukuki sebeplerden en az birinin varlığı halinde işlemektedir. Yukarıda belirtilen kişisel veri işleme amaçlarının dayandığı hukuki sebepler şu şekildedir:

Belirtilen alanlarda gösterilen ticari faaliyetlerin yürütülmesi, sözleşmelerin akdedilmesi ve sözleşmelerden doğan yükümlülüklerin yerine getirilmesi işlemleri, Kanun m.5/2(c) hükmünde belirtilen bir sözleşmenin kurulması ya da ifası hukuki sebebine dayalı olarak gerçekleştirilmektedir.

Hukuki yükümlülüklerimizin yerine getirilmesi amacıyla gerçekleştirdiğimiz veri işleme faaliyetleri, Kanun m.5/2 (ç) hükmünde belirtilen hukuki sebebe dayanır.

Uyuşmazlıkların çözümü için kişisel verilerin işlendiği haller, Kanun m.5/2(e) hükmünde belirtilen bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması hukuki sebebine dayanır.

Pazarlama, reklam ve ticari elektronik ileti gönderimi amaçlı faaliyetler, Kanun m.5/1’de belirtilen açık rıza hukuki sebebine dayalı olarak gerçekleştirilebilir.

Hizmetlerin iyileştirilmesi ve kullanıcı memnuniyeti ile iletişim amaçlarına dayalı faaliyetler, Kanun m.5/2(f) hükmünde düzenlenen meşru menfaat hukuki sebebine dayalı olarak yürütülmektedir.

KİŞİSEL VERİLERİNİZİN AKTARILMASI

Kişisel verileriniz Kanun’un 8. ve 9. maddelerinde belirtilen şartlar çerçevesinde iş ortakları, dış hizmet alımı gerçekleştirdiği tedarikçileri ve yasal yükümlülüklerin yerine getirilmesi kapsamında talep edilmesi halinde ilgili kamu kurum ve kuruluşlarıyla paylaşılabilir. Kişisel verilerinizin pazarlama, profilleme ve reklam faaliyetlerinin yürütülmesi amacıyla işlenmesine izin vermiş olmanız halinde söz konusu faaliyetleri SEMA CANSU ASLANKAYA adına gerçekleştiren çözüm ortaklarımıza da veri aktarımı yapılması mümkündür.

VERİ SAHİBİ OLARAK HAKLARINIZ

Kişisel veri sahipleri olarak Kanun’un 11. Maddesi kapsamında her zaman SEMA CANSU ASLANKAYA ne başvurarak;

Kişisel verilerinizin işlenip işlenmediğini öğrenme,

Kişisel verileriniz işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,

Kişisel verilerinizin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,

Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,

Kişisel verilerinizin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemlerin kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,

6698 sayılı Kanun ve ilgili diğer kanun hükümlerine uygun olarak işlenmiş olmasına rağmen, işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması hâlinde kişisel verilerinizin silinmesini veya yok edilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemlerin kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,

İşlenen verilerinizin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle aleyhinize bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,

Kişisel verilerinizin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğramanız hâlinde zararın giderilmesini talep etme haklarına sahipsiniz.

Yukarıda sayılan haklarınıza ilişkin taleplerinizi Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Tebliğ’de öngörülen başvuru usullerine uygun olarak SEMA CANSU ASLANKAYA iletmeniz durumunda SEMA CANSU ASLANKAYA talebinizi niteliğine göre en kısa sürede ve en geç 30 (otuz) gün içinde ücretsiz olarak sonuçlandıracaktır. Ancak, işlemin ayrıca bir maliyeti gerektirmesi hâlinde, SEMA CANSU ASLANKAYA Kişisel Verileri Koruma Kurulunca belirlenen tarifedeki ücreti alabilir.

SEMA CANSU ASLANKAYA Adres: Cumhuriyet Mah. Cevval Sok. No:1/2 D:9 Avenue AVM D2 Blok B.çekmece/İstanbul

E-posta: psikologcansuaslankaya@gmail.com

 

KULLANICI KİŞİSEL VERİLERİNE İLİŞKİN 

AYDINLATMA METNİ

Bu aydınlatma metni, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanununun (“Kanun”) 10. maddesi ile Aydınlatma Yükümlülüğünün Yerine Getirilmesinde Uyulacak Usul ve Esaslar Hakkında Tebliğ kapsamında veri sorumlusu Cumhuriyet Mah. Cevval Sok. No:1/2 D:9 Avenue AVM D2 Blok B.çekmece/İstanbul adresinde mukim SEMA CANSU ASLANKAYA tarafından hazırlanmıştır.

SEMA CANSU ASLANKAYA, Danışmanlarla Danışanları buluşturan bir online danışmanlık platformu olup uygulama vasıtasıyla sunmuş olduğu aracılık hizmeti kapsamında doldurduğunuz bu form ve SEMA CANSU ASLANKAYA uygulaması aracılığıyla bize ilettiğiniz kişisel verileriniz (isim, soyisim, yaş, cinsiyet, e-posta adresi, telefon numarası, parola bilgisi ve kredi kartı bilgisi), SEMA CANSU ASLANKAYA tarafından; durumunuza uygun danışmanlık hizmetlerinin size sağlanabilmesi ve danışmanlık hizmetlerinin amacına uygun biçimde sürdürülebilmesi amaçlarıyla otomatik yöntemlerle, Kanunun 5. maddesinde belirtilen “işleme faaliyetinin bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması için veri işlemenin zorunlu olması”, “işleme faaliyetinin veri sorumlusunun hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi için gerekli olması” ve “bir sözleşmenin kurulması için kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması” hukuki sebeplerine dayanılarak işlenecektir.

SEMA CANSU ASLANKAYA, Danışanların rumuz dışında kalan bilgilerini sadece ilgili birimler (ödeme ve teknik birimle ilgilenenler) ile paylaşmaktadır.  Üye ismi ve üye şifresi gibi giriş bilgilerini üçüncü kişilerle paylaşılamaz, hesaplarına üçüncü kişilerin girmesine izin veremez. Kullanıcının daha önce geçirmiş olduğu hastalıklar, mevcut sağlık durumu ve kullanmış olduğu ilaçlara ilişkin bilgiler sadece Danışan ile Danışman arasında kalır. 

Seanslar sırasında yapacağınız görüşmeler kayıt altına alınacak olup bu kapsamdaki ses ve görüntü kayıtlarınız uçtan uça şifreleme yöntemi ile SEMA CANSU ASLANKAYA tarafından sunulan hizmetin amacına aykırı faaliyetlerin önüne geçmek ve etkin bir hizmet sunulabilmesi amaçlarıyla sınırlı olarak işlenecek ve muhafaza edilecektir. 

Vereceğiniz açık rızanızdan, dilediğiniz zaman vazgeçebilirsiniz.

Kanunun ilgili kişinin haklarını düzenleyen 11. Maddesi kapsamında kişisel verilerinizin işlenmesine dair taleplerinizi, Veri Sorumlusu Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Tebliğe göre, yazılı olarak SEMA CANSU ASLANKAYA posta yoluyla veya psikologcansuaslankaya@gmail.com e-posta adresi üzerinden elektronik olarak iletebilirsiniz. 

Aydınlatma metnini okudum, anladım.  AYDINLATMA METNİ’nin tamamını okudum, anladım ve SEMA CANSU ASLANKAYA tarafından 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“Kanun”) çerçevesinde kişisel verilerimi ne şekilde işlediği ve aktardığı ve açık rızamı dilediğim zaman geri alabileceğim hakkında bilgi sahibi oldum.

Bu kapsamda belirtilen kişisel verilerimin belirtilen amaçla ve sınırlı olmak kaydıyla, gerekli olan azami süre ve herhalde kanuni zamanaşımı süreleri kadar muhafaza edilerek işlenmesine ve yurt dışında saklanmasına özgür irademle onay verdiğimi, SEMA CANSU ASLANKAYA tarafından bu hususta tereddüde yer vermeyecek şekilde aydınlatılmış olarak bilgilendirildiğimi, aşağıda belirttiğim tercihlerim doğrultusunda Kanun çerçevesinde açık rızam bulunduğunu kabul ediyorum.

bottom of page